Anasayfa   Seri İlanlar   Reklam   İletişim
ERDOĞAN KAHYA'NIN RÖPORTAJI
BİR GÖÇ MASALI... BELÇİKA'NIN EMİRDAĞLI BAKANI (2)

* G?ldal'la Be? ?ay?'n?n bu haftaki konu?u K?sa s?rede ba?ar?ya ula?m?? gen? bir i? kad?n?; ?zlem Onat… Antalya’da ya?amay? tercih eden ?stanbullu’lardan biri ?zlem Onat... Burada kurdu?u N?ans Organizasyon ?irketi, ?ok k?sa bir s?re i?ersinde ?ok elit organizasyonlara imza atmaya ba?lad?… H?zl? ve emin ad?mlarla ilerliyor ?zlem Onat.Zevkle okuyacaks?n?z... Buyrun o zaman

K?sa s?rede ba?ar?ya ula?m?? gen? bir i? kad?n?; ?zlem Onat…

 

Antalya’da ya?amay? tercih eden ?stanbullu’lardan biri ?zlem Onat... Burada kurdu?u N?ans Organizasyon ?irketi, ?ok k?sa bir s?re i?ersinde ?ok elit organizasyonlara imza atmaya ba?lad?… H?zl? ve emin ad?mlarla ilerliyor ?zlem Onat. Ancak i?inde ?ok titiz, hi?bir ?eyi ?ansa b?rakm?yor. 1971 do?umlu ve bir Yay Burcu kad?n?. Hiper aktif olmas? da biraz bundan kaynaklan?yor san?r?m. Ancak, biraz yaln?z… Ailesinin yan?nda olmamas? tek ?z?nt?s?… ?imdilik ?ok de?er verdi?i k?pekleri, onun en b?y?k dert orta??!

 

Sizi biraz tan?yabilir miyiz?

 

Antalya’ya yerle?meden ?nce ailemle ?stanbul’da ya??yordum. Turizm ve Otelcilik mezunuyum. Galatasaray Spor Kul?b? Kongre ?yesiyim (??ld?r?n!). Bekar?m.. Kendi ad?m? ta??yan d?nya tatl?s? bir ye?ene ve Tyra ve Ares isminde ?ahane 2 dogoargentino k?pe?e sahibim.

 

 

Tam olarak Antalya maceran?z nas?l ba?lad??

 

Antalya’ya ilk 1998 senesinde bir arkada??m?n yan?na tatile gelmi?tim. Daha sonra ?stanbul’a geri d?nd?m ve baz? ailevi nedenlerden ?t?r? oradaki i?lerim k?t? gitti. 2000 y?l?nda iflas etmi? bir ?ekilde tekrar geldim. Buradaki arkada?lar?m bana destek oldular. ?lk geldi?im y?l Antalya’y? ?ok be?enmi?tim, yemye?il parklar, temiz hava, yeni binalar… ?stanbul’da ya?ayan biri i?in buras? ?ok kolay bir memleket ve buraya yerle?meye karar verdim.

 

Bir ?stanbullu olarak Antalya ‘da ya?amak nas?l bir duygu?

 

?ok kolay!!! Her ?eyden ?nce trafik yok. Hayat ?ok kolay ve ucuz. ?stanbul’da l?ks olarak ya?ayabilece?iniz hayat, burada elinizin alt?nda. En basiti saat 6’da i?inizden ??k?p herhangi bir plajda 1 saat denize girip, g?n?n yorgunlu?unu at?p evinize gidebilirsiniz. ?stanbul’da m?mk?n de?il. ?nce girilecek deniz bulman?z laz?m! Buras? her a??dan, ?stanbul’dan gelen biri i?in cennet!

 

 

 

Bu organizasyon i?i nas?l geli?ti peki, daha ?nce b?yle bir tecr?beniz var m?yd??

 

Bu i?le ilgili olarak bana baz? teklifler geliyordu. Zaten ?stanbul’daki eski i?imdi bu. Herkes zannetti ki ben buraya geldim ve bir anda b?yle bir i? kurdum… Halbuki hi? alakas? yok, bu i?te eski bir tecr?bem vard?, daha ?nce de ?stanbul’da bu i?i Ba?dat Caddesi’nde yap?yordum.

 

 

 

Sekt?re nas?l girdiniz?

 

Yasemin Berkel, sa?olsun, bir tan?d?klar?n?n d???n? i?in bana teklif getirdi, sen yap bu d???n?, ?stanbul’dan malzeme getirttir, dedi. Hesap kitap yapt?k ve bu organizasyon i?ine girmi? oldum b?ylece. Bana 6 ay ?m?r bi?en firmalar?n ?o?u ?imdi kapand? gitti. Allaha ??k?r, ben aslanlar gibi y?r?yorum.

 

K?sa s?rede ?ok b?y?k ad?mlar atm??s?n?z ve ba?ar?l? olmu?sunuz, bunun gizli bir form?l? var m??

 

Evet, i?imi ?ok seviyorum. Ve ?ok iyi bir ekibim var. Ekibime ?ok g?veniyorum ve ?ok g?zel bir ?al??ma ortam?m?z var. Bu i?te ekibin iyi olmad?ktan sonra hi?bir ?ey yapamazs?n?z. Ekibimle bir aile gibiyiz.

 

Antalya’da sevdiklerinizden uzak ya?amak zor olmuyor mu sizin i?in?

 

Olmaz m? hem de nas?l zor! Burada iki k?pe?imden ba?ka hi? kimsem yok… B?t?n ailem ?stanbul’da. Annem senede bir ya da iki kez gelmeye ?al???r. Babam ise 7 senedir toplasan ?? kere geldi. A?abeyimse sadece bir kere. Ben de zaman zaman vakit bulduk?a onlar?n yan?na ?stanbul’a gidiyorum ama ayn? ?ey de?il tabii ki. ?nsan ailesini yan?nda istiyor. Evinde do?ru d?r?st yemek pi?miyor. Can?n s?kk?n oldu?u zaman a?layacak bir omuz bile bulam?yorsun. Dolay?s?yla ?ok zor bir durum!

 

Neden, s?k s?k ?z?l?yor musunuz?

 

E tabii… yapt???m?z i? ?ok stresli bir i?, yeri geliyor, 6-7 bin ki?iyle ?arp???yorsunuz. ?ok b?y?k d???n operasyonlar?m oldu. Herkesle tek tek ilgilenmek ve istediklerini ger?ekle?tirmek zorundas?n?z. Bazen stresten elim aya??m tutmuyor.

 

?ok yo?un bir tempoda ?al???yorsunuz herhalde?

 

Bu sekt?rde firma say?s? ?ok az, dolay?s?yla insanlar? k?rmamak ad?na baz? i?ler al?p zaman zaman s?k?nt? ya?ayabiliyorsunuz. Ama ben bu sene ak?lland?m, az i?, ?z i? yapaca??m. ?ok h?rsl? bir insan de?ilim ama baz? tak?nt?lar?m var. Yapaca??m ?eyi yapar?m. ?nan?r?m kendime… Ama dedi?im gibi bu sene fazla i? almak istemiyorum.

 

Bu yo?un tempoda, yine de kendinize ?zen g?stermeyi becerebiliyorsunuz san?r?m, ?ok ??k giyiniyorsunuz… Moda ilgili tak?nt?lar?n?z var m??

 

Evet var. Mesela saat ve ayakkab? tak?nt?m var. Devaml? al?yorum. ?ok az topuklu giymeme ra?men, ?ok topuklu ayakkab?m var. Vazge?emediklerim aras?nda e?ofman ve spor ayakkab?lar geliyor. Benim gard?robu a?san?z, 80 tane spor ayakkab? ??kar. K?yafetleri denemeden al?r?m, huy i?te! Bu ?ekilde al?p da giymedi?im ?ok k?yafet var. En son ?stanbul’a 4 koli k?yafet yollad?m, giyemedi?im i?in. ?ok k?yafet al?r?m, giymesem de ?nemli de?il!. Mesela senede toplasan 5 ya da 6 kere denize girerim. Ama plaj k?yafetlerimi g?rseniz 6 ay tatil yap?yorum zannedersiniz! Sa? tak?nt?m vard?r mesela… 93 senesinde bir trafik kazas? ge?irmi?tim, ?l?mden d?nd?m. Hastanede baca??m sakat kalacak diye a?lamad?m sa??m kesildi?i i?in a?lad?m.

 

 

Al??veri? sizin i?in bir terapi midir?

 

Evet san?r?m ?yle. Ama ben bu harcama tak?nt?m?n yaln?zl?ktan kaynakland???n? d???n?yorum. ?ok yaln?zs?n ve bir ?eyleri bast?rmak i?in para harc?yorsun. Kendini mutlu etmeye ?al???yorsun. Dolap dolunca ne olacaksa! Ayn? pantolon ayn? ti??rtle geziyorsun ?o?u zaman! Buras? ?stanbul gibi de?il, orada giydi?in k?yafetlere daha ?ok ?zen g?steriyorsun. Burada ?ok fazla ayr?nt?ya dikkat eden yok! Daha rahat. Ama tabi ki kalitenden de ?ok fazla taviz vermiyorsun!

 

Hobileriniz var m?? Bo? zamanlar?n?z? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

 

Foto?raf ?ekmeyi ?ok seviyorum. Vakit bulduk?a arkada?lar?m?n ve tabii k?peklerimin foto?raflar?n? ?ekiyorum. Benim en b?y?k hobim, k?peklerim… Ba?l? ba??na bir u?ra? benim i?in. Yak?nda k?pek ?iftli?i kurabilirim! Hayvanlar? ?ok seviyorum.

 

Bu y?l organizasyonda trendler nedir?

Bu y?l canl? renkler ?ok moda. Ben de canl? renklere bay?l?yorum. Bu, yapt???m organizasyonlara da yans?yor haliyle… Mesela fu?yay? iki senedir kullan?yorum. Bu sene turkuaza ba?lad?m. D?nyada da bu sene turkuaz ?n planda…

 

?yi bir dergi okuyucusu ve takip?isi oldu?unuzu biliyoruz…

Evet benim bir de dergi tak?nt?m var. ??kan b?t?n dergileri al?yorum ayr?ca i?imle ilgili olan yurtd??? yay?nlar?n? da getirtiyorum. Evde inan?lmaz bir dergi koleksiyonum var. Hatta baz? dekorasyon dergilerini de mimar arkada?lar?ma hediye ediyorum

 

??inizde prensipleriniz var m??

??imde s?rekli yenilik yapmay? severim, i?imle ilgili olan her ?eyi takip ederim.

Malzemenin esiri olmam, malzeme gidebilir ama yenisi nas?l olsa gelir.

Art?k bu tarz i?lerde kal?pla?m?? ?eylerin d???na ??kmak gerekti?ine inan?yorum Her sabah 5 ile 6 aras? kalkar?m. En ge? 7.30’da ofiste olurum. 9’a kadar kafam? toplar?m. 11’e kadar i?lerim bitmi? olur. Biraz titizim i?im konusunda… Bug?n?n i?ini yar?na b?rakmam.

 

 Antalya d???ndaki organizasyonlara da imza at?yorsunuz san?r?m…

 

T?rkiye genelinde hemen her yerde i? yap?yoruz. Evet, bir tek Antalya ile s?n?rl? de?iliz yani! Mesela ge?enlerde K?br?s’ta bir otel a??l???m?z vard?, ben de gittim. A’dan Z’ye akl?n?za gelebilecek her t?rl? detayla biz ilgileniyoruz. Havai fi?eklerinden tutun, nikah ?ekerlerine, masa giydirme, s?slemeye k?sacas? kutlamayla ilgili akl?n?za gelebilecek her t?rl? kalemle bizzat ilgilenirim.

 

?zlem Onat 10 y?l sonra kendini nerede g?rmek istiyor?

 

Benim yegane hedefim, g?zel bir ?iftlik evi… K?peklerimle birlikte ya?ayabilece?im, ye?illikler i?inde bir ortam olsun istiyorum Ve tabii ailemi de yan? ba??mda istiyorum. Herkes elimin alt?nda olsun, ?i?ekler, b?cekler ya?ay?p gidelim. Ama ben yine i?imi yapay?m!

 

Babalar G?n? i?in bir mesaj vermek ister misiniz?

 

T?m babalar?n babalar g?n?n? kutluyorum. Ayr?ca kendi babama da bir mesaj?m var. ?n?allah bu y?l babalar g?n?nde babam yan?mda olur ve bu ?zel g?n? beraber kutlar?z onunla…

 

Dergimizi nas?l buluyorsunuz?

 

Derginizi s?rekli al?yorum ?ok keyifli bir dergi. Mesafeli, kaliteli ve insanlara g?zel ?eyler verebiliyor. Bask?s? da g?zel, ben dikkat ederim b?yle ?eylere… Magazinsel bir dergi olmamas? daha ?ok ya?amla ilgili olmas? da ayr?ca tercih sebebim! Ba?ar?lar?n?z?n devam?n? dilerim.

 

Son olarak Antalyal?lara bir mesaj?n?z var m??

 

Antalya ?ok g?zel bir ?ehir. Bence buras? bir cennet. Belediyeler ?ok g?zel ?al???yor, her a??dan m?kemmel, p?r?l p?r?l. Trafik yok… Ne i?im var ?stanbul’da, kesinlikle burada ya?amay? tercih ediyorum! ?n?allah bu g?zel ?ehir hep b?yle kal?r hi? bozulmaz!

 

 Bu röportajın okunma sayısı : 3511

Bu Röportaj için Yazılan Yorumlar
 fatma ilkbahar
   bende sizin gibi antalya sevdalısıyım beni de çiftlığinizde çalıştırır mısınız? bütün dünyam hayvanlar alemi
 
04.10.2008 Saat : 01:15
 Leyla Verim
   bu başarıları paylaşmak istersin sanırım insan büyüdükçe paylaşmalı 2ay işsiz kalacağız okullar tatil oldu işsizlik ne demek bilirsin sanırım boş boş oturup sıkıntıdan patlamak ilgini bekliyorum manavgattan selamlar dört başın tek mil olsun
 
30.06.2008 Saat : 22:03
 fırat
   bence en iyisini yapmışsınız keşke bende sizin gibi olsam.
 
29.06.2008 Saat : 12:40


Röportaja Yorum Yaz
Adınız Soyadınız
E-Mail Adresiniz
Yorumunuz
   
 

Web sitemiz, yorum ekleyen kişiye ait ip adresi, e-posta adresi ve ad-soyad bilgilerini saklama ve resmi makamlarca istenildiği takdirde bu bilgileri yorumcu onayı alınmaksızın iletme hakkına sahiptir.
  Önceki Röportajlar
Akdeniz Reklamcılar Derneği Başkanı Himmet Öcal
Bozabalı; “Turizm; özgüveni yüksek ve yaşam gustosu olan nesiller ister”
Antalya Kepez Belediye Başkanı HAKAN TÜTÜNCÜ
ATİK Başkanı Orhan Oflaz
Ekonomist-Turizmci Hayriye Vural
Antalya'nın Reklam Duayeni: Hakan Saltoğlu
Oyunca Müzesi'nin Mucidi: Sunay Akın
Beş Çayının konukları InCity’nin emekçileri
TEGV Suna – İnan Kıraç Eğitim Parkı Yöneticisi LÜTFİYE ALTINKAYA
THK Antalya Şube Başkanı Vasıf Yüceliş
BİR KOLTUKTA ÇOOKKK KARPUZ: DR. YONCA AYAS
Divan Grubu Otellerinin Bir Orkestra Şefi: MURAT GÜN
Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü NİLAY GENÇ
Bir koltukta bir-kaç karpuz: Dr. Arif Bulut
Antalya İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa SATICI
Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Serhan ANTALYALI
Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Turgut Bozkurt
Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Kayhan Dörtlük
CHP Antalya İl Sekreteri BEHİYE KOPARAL (YEDİGÜLLER)
EVCİLMEN'İN DEDE'LİK SEVİNCİ
Şikayet Kutusu
Önemli Telefonlar
Günlük Bülten

Adınız
Mail Adresiniz
 
Günlük haber bültemize kayıt olmak için e-posta adresinizi girerek abone ol düğmesine tıklayınız.
Nöbetçi Eczaneler
Game Center
sanalbasin.com üyesidir

Ana Sayfa | Seri İlanlar | Reklam Programı | Yerel Basın Haberleri | Önemli Linkler | Şiir Köşesi | İletişim | Künye | Editörden | Site Haritası

www.antalyabugun.com web sitemizde yer alana yazılı ve görsel içeriğin tüm hakları saklıdır.
www.antalyabugun.com'un onayı olmadan bu içeriklerin kopyalanması, yeniden yayınlanması veya yeniden dağıtılması yasaktır.